Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Z przepisów powyższej ustawy wynika m.in., że mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Jednocześnie właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek:

  •  zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie wójta na prowadzenie tej działalności,
  •  posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury VAT, które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane właściciela nieruchomości oraz informację, w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).

 

Urząd Gminy Czerwonak uruchomił pod adresem https://deklaracje.czerwonak.pl możliwość elektronicznego zgłoszenia szamba/oczyszczalni. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 stycznia 2024 r. W wyniku zgłoszenia wygenerowany zostanie protokół kontroli, który będzie trzeba podpisać podpisem kwalifikowanym i przesłać drogą mailową do Urzędu Gminy bądź wydrukować podpisać i dostarczyć do Urzędu Gminy.

W przypadku braku zgłoszenia do systemu, uprawnieni pracownicy Urzędu oraz Straż Gminna będą prowadzić kontrole na terenie Państwa nieruchomości.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, powinny uczynić to niezwłocznie.

Za brak umowy oraz za brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury VAT) na właściciela nieruchomości może zostać nałożony mandat karny.

 

Wydział Ochrony Środowiska