W roku 2021 mieszkańcy gminy mogli skorzystać z trzech programów udzielających dotacji na wymianę starego systemu ogrzewania. Wnioski można było składać w ramach środków pochodzących z Powiatu Poznańskiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – program „Czyste Powietrze” oraz z budżetu gminy - gminny program wymiany pieców. Dwa ostatnie programy prowadzone są przez pracowników urzędu gminy.

Od końca maja 2021 r., kiedy gmina Czerwonak przystąpiła do krajowego programu „Czyste Powietrze”, cieszy się on wśród naszych mieszkańców dużym zainteresowaniem. Przypominamy, że program zakłada dotację przede wszystkim na wymianę starych źródeł ciepła na nowe, proekologiczne, spełniające wymagania ekoprojektu. I tak - wymieniając stary, nieefektywny kopciuch na węgiel - można uzyskać dofinansowanie do pieca gazowego, kotła na pellet, pompy ciepła czy ogrzewania elektrycznego. Do kosztów kwalifikowanych przy wymianie stałego źródła ogrzewania można doliczyć także wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, termomodernizację (ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową – pod warunkiem, że budynek jest sprzed 2013 r.) oraz mikroinstalację fotowoltaiczną. Przy okazji można wykonać i rozliczyć audyt energetyczny, dokumentację projektową i ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne.

Zwiększona potrzeba wymiany starych pieców zaowocowała wysłaniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu aż 38 nowych wniosków w II i III kwartale. W porównaniu z 6 wnioskami za I kwartał 2021 r. w gminie Czerwonak, kiedy, ze względu na małą atrakcyjność starszej wersji programu „Czyste Powietrze”, większość gmin nie podpisała porozumień z WFOŚiGW, jest to znaczący wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców
i dowód na skuteczność gminy w promowaniu programu oraz realną pomoc w dokonywaniu formalności przy wypełnianiu wniosku i usprawnieniu kontaktów z WFOŚiGW. W ramach promocji programu przeprowadzono z mieszkańcami 6 spotkań on-line oraz uczestniczono w jesiennych spotkaniach sołeckich. Liczne rozmowy z zainteresowanymi osobami odbyły się także podczas eventów promujących Niskoemisyjne Mobilne Miasteczko w Kicinie i Miękowie oraz Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu na dworcu w Bolechowie-Osiedlu.

 Natomiast w ramach gminnego programu w 2021 r. wymieniono 24 piece na proekologiczne i w związku z tym rozliczono dotację dla 24 osób, co daje łączną liczbę nowych źródeł ciepła w ilości 87 sztuk ze wszystkich 4 edycji (lata 2018-2021).

Informujemy, że w programie „Czyste Powietrze” wnioski można składać w sposób ciągły do 30 czerwca 2027 r., natomiast ogłoszenie o terminie naboru wniosków w gminnym programie nastąpi prawdopodobnie w miesiącach luty/marzec 2022 r.

W roku 2022 gmina ma zamiar kontynuować walkę ze smogiem poprzez następną edycję gminnego programu na wymianę pieców i realizację programu „Czyste powietrze”, której kolejne założenia przewidują jeszcze większą pomoc najuboższym i dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach wielolokalowych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałami antysmogowymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, kotły niespełniające wymagań uchwał (normy emisyjności, brak automatycznych podajników, założenia ekoprojektu) będą musiały być wymienione:

 

  • do 1 stycznia 2024 r. – kotły bezklasowe,
  • do 1 stycznia 2026 r. – miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) 
  • do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • do 1 stycznia 2041 r. – wszystkie kotły oparte na spalaniu wyłącznie węgla kamiennego.

 

W związku z pojawiającymi się wysokimi stężeniami pyłów PM 10 i PM 2.5, zwłaszcza w dniach mglistych i bezwietrznych, odczytanymi z pomiarów zamontowanych przez gminę czujników smogowych, warto rozważyć wymianę starego pieca i przystąpienie do jednego z dwóch oferowanych przez gminę programów. Wdychanie smogu prowadzi do szeregu schorzeń pulmonologicznych i krążeniowych, powodując utratę zdrowia a nawet zgon. Dlatego tak istotna jest działalność edukacyjna i informacyjna, by świadomość o zagrożeniach związanych z zatrutym powietrzem była jak najwyższa. Zachęcamy zatem do wymiany starych pieców na nowe proekologiczne i korzystania z możliwych dotacji. Dotacje można łączyć, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości 100% poniesionych kosztów.

 

Wydział Ochrony Środowiska