Stowarzyszenie Metropolia Poznań chcąc ułatwić i poprawić mobilność mieszkańców wdrożyło działania zmierzające do opracowania strategicznego dokumentu tj. Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań́, w skład której wchodzą jednostki tj.: Miasto Poznań, Powiat Poznański 17 gmin Powiatu Poznańskiego Szamotuły, Oborniki, Skoki i Śrem.
 

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności  (SUMP) i dlaczego jest taki ważny?
 

Plan Zrównoważonej Mobilności, czyli z ang. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) stanowi długoterminową strategię wraz z planem wdrożenia, nastawianą przede wszystkim na zapewnienie mieszkańcom dobrego dostępu do celów podróży i usług.

Ten kompleksowy strategiczny dokument, opracowany i wdrażany jest przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. W planie, obok diagnozy i określenia problemów mobilności występujących na danym obszarze, muszą znaleźć się także adekwatne działania i zachęta do kształtowania wybranych zachowań komunikacyjnych, jak również wskazanie narzędzi monitoringu stanu mobilności.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 będzie nie tylko strategicznym opracowaniem, lecz przede wszystkim uruchomi szereg praktycznych działań – wieloletnią politykę w zakresie zrównoważonej mobilności dla całego obszaru, która dzięki systematycznemu monitoringowi będzie modyfikowana zgodnie z bieżącymi potrzebami i warunkami.

Plan będzie w sposób kompleksowy uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, budując całościową logikę zmian – a nie tylko planując rozwój infrastruktury. 

Wszelkie proponowane działania będą oceniane przez pryzmat ich wpływu na środowisko, klimat i mieszkańców, a także możliwości wzbudzenia dodatkowego ruchu drogowego. 

 

Jakie są podstawowe cele Planu Zrównoważonej Mobilności?
 

 • zapewnienie wszystkim mieszkańcom obszaru Metropolii Poznańskiej takich opcji transportowych, które umożliwiają łatwy dostęp do celów podróży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów,
 • redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • promowanie zbiorowych i niskoemisyjnych form transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki.

Podsumowując, celem opracowania i wdrożenia planu jest ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz podróży zbiorowych oraz bezemisyjnych na terenie całego obszaru Metropolii Poznań. 
 

Jakie korzyści dla mieszkańców mogą wynikać z wdrożenia SUMP?
 

 • stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej (tras i ścieżek rowerowych), w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym,
 • atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa,
 • wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego,
 • redukcja emisji spalin,
 • powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów „parkuj i jedź”.


Istotna rola mieszkańców
 

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument tworzony razem z mieszkańcami, to planowanie przyszłości regionu przede wszystkim z nastawieniem na ludzi i ich potrzeby! 

Prace składają się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym, są badania ankietowe wśród mieszkańców oraz konsultacje społeczne.

Celem takich działań jest zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa.

 

Zapraszamy do ankiety!

W związku z rozpoczętymi pracami zachęcamy wszystkich mieszkańców Metropolii Poznań zainteresowanych współtworzeniem tego strategicznego dokumentu do wypełnienia anonimowej ankiety:  KLIKNIJ TUTAJ


Badanie ma na celu rozpoznanie i zdefiniowanie głównych problemów, których rozwiązania powinny się znaleźć w przygotowywanym Planie Zrównoważonej Mobilności. 
Każdy głos się liczy, zdanie mieszkańców się jest dla nas bardzo cenne! 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas! 


Zapraszamy również mieszkańców Metropolii Poznań zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych do śledzenia aktualności na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.metropoliapoznan.pl, gdzie będą publikowane informacje o etapach prac nad dokumentem oraz terminach spotkań.

 

Projekt na zlecenie Stowarzyszenia Metropolii Poznań realizuje firma LPW sp. z o.o.