Zdecyduj na co wydać 400 tys. zł. budżetu obywatelskiego!

Po rocznej przerwie powraca czerwonacki budżet obywatelski.

 

Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy decydują o sposobie wydatkowania części środków z budżetu gminnego. To sami mieszkańcy zbierają pomysły, jak wydać te środki, dyskutują i w drodze głosowania podejmują decyzję.

 

Od 21 czerwca mieszkańcy mogą składać propozycje projektów do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego (CBO) 2022. Termin składania wniosków upływa 18 lipca bieżącego roku. Kwota przeznaczona na zadania w CBO na rok 2022 wynosi 400 000 zł na projekty inwestycyjne (trwarde), z czego koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć 150 000 zł.

Do 2 września przedstawiona zostanie ostateczna lista zgłoszonych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie powszechne. Głosowanie nad projektami potrwa do 26 września.

 

Składane projekty muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych (twardych) - np.: remont, modernizację, adaptację, budowę nowego obiektu lub zakupu wyposażenia. Nie dopuszcza się projektów dotyczących budowy dróg. 

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, z wyjątkiem osób będących członkami Zespołu Weryfikującego. Projekty zgłaszane są na elektronicznym formularzu zgłoszeniowym projektu. Każdy projekt zgłoszony na formularzu, winien uzyskać poparcie 10 osób. Formularz zgłoszeniowy projektu dostępny jest TUTAJ  

 

Głosowanie:

 

  • prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 13 lat. Głosowanie przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie. Głosować będzie można w formie elektronicznej. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 3 wybranych projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.
  • obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów. Do realizacji kwalifikować się będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że kolejny z listy rankingowej będzie wchodził projekt z innej miejscowości niż poprzednie, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Czerwonacki Budżet Obywatelski.

 

O szczegółach informujemy na stronie: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski