Startuje kolejna edycja Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego!

Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to demokratyczny proces podejmowania decyzji,
w trakcie którego to mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części środków z budżetu gminnego w perspektywie kolejnego roku. Mieszkańcy są autorami pomysłów i projektów, które zgłaszają, a te następnie poddawane są głosowaniu i to również mieszkańcy decydują o ich wyborze i realizacji.

Realizacja budżetu obywatelskiego składa się z kilku etapów:
 

  • zgłaszanie projektów przez mieszkańców,
  • weryfikacja przez niezależny zespół weryfikujący,
  • poddanie zgłoszonych projektów pod głosowanie powszechne,
  • wybór zwycięskich inicjatyw i wpisanie ich w przyszłoroczny budżet oraz realizacja tych inwestycji w ciągu jednego roku.

 

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Czerwonak i ich dialogu z władzami gminy. Dzięki temu mieszkańcy mogą poznać mechanizmy konstruowania budżetu gminy, a władze otrzymują cenne informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców.

Wybór projektów przeznaczonych do realizacji zależy od zaangażowania mieszkańców, którzy wezmą udział w głosowaniu powszechnym. Budżet obywatelski integruje mieszkańców, sprawia, że mają poczucie realnych zmian i wpływu na rozwój gminy, dzięki czemu biorą większą odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

Z budżetu gminy Czerwonak na 2023 rok, wydzielono 400 000 zł na realizację projektów w Budżecie obywatelskim.

W dniach od 13 czerwca do 17 lipca 2022 r. każdy mieszkaniec gminy Czerwonak będzie mógł złożyć swój projekt na inwestycję na rok kolejny.


Co zrobić by zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

- projekty zgłaszać należy wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu zgłoszeniowym dostępnym  pod adresem https://czerwonak.konsultacjejst.pl, w dniach od 13 czerwca do 17 lipca 2022 r.,

- należy pamiętać, że koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć wartości 150 000 zł (kosztorys projektu powinien być przygotowany w sposób rzetelny, zawierać koszty wykonania dokumentacji projektowej i koszty eksploatacji oraz opierać się na aktualnych cenach rynkowych),

- realizacja zadania z projektu powinna być możliwa do zrealizowania w ciągu jednego roku,
a planowana inwestycja musi być ogólnodostępna dla mieszkańców całej gminy,

- w przypadku zadania, które wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi być ono zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność gminy Czerwonak nieobciążonej na rzecz osób trzecich.
W przypadku jeśli teren gminny jest zarządzany przez jednostki organizacyjne gminy np. GOK Sokół, CRKF AKWEN, Szkoły Podstawowe, itd. wymagana jest zgoda danej jednostki na realizację inwestycji na terenie przez nią zarządzanym (doprecyzowanie lokalizacji planowanej inwestycji),

-  zgłoszony projekt musi zostać poparty przez minimum 10 mieszkańców (lista poparcia dla projektu musi zawierać pełną nazwą projektu; należy pamiętać, że na liście poparcia trzeba podać pełne dane adresowe wszystkich osób popierających projekt),

- projekt musi dotyczyć zadań inwestycyjnych (tzw. twardych) - np.: remont, modernizacja, adaptacja, budowa nowego obiektu lub zakup wyposażenia; nie dopuszcza się projektów dotyczących budowy dróg,

- do zgłoszenia projektu konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego,

- przed złożeniem projektu można go skonsultować z pracownikami wybranych wydziałów Urzędu Gminy Czerwonak - wystarczy zadzwonić pod nr: 61 65 44 204, aby uzyskać konsultację z odpowiednim wydziałem,

Prawo do głosowania na projekty w Czerwonackim Budżecie Obywatelskim ma każdy mieszkaniec gminy Czerwonak.

 

Co zrobić by zagłosować na projekt w budżecie obywatelskim?

- głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie https://czerwonak.konsultacjejst.pl i będzie trwało od 5 września do 26 września 2022 r.,

- warunkiem oddania głosu jest wyrażenie oświadczenia o zameldowaniu/zamieszkiwaniu na terenie gminy Czerwonak oraz uzupełnienie wskazanych danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania/zamieszkania,

- mieszkaniec, który nie posiada meldunku może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu lub przesłaniu do Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia o zamieszkaniu na terenie gminy Czerwonak
w terminie trwania głosowania,

- w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz akceptacji głosowania w formularzu elektronicznym,

- zagłosować można tylko jeden raz, poprzez postawienie znaku „x” przy dokładnie trzech wybranych projektach (głos musi zostać oddany na nie mniej i nie więcej niż trzy projekty),

- głosując na wybrane projekty konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego.

 

O szczegółach informujemy na stronie: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski