2 lutego podczas konferencji „XV Dzień Urbanisty”, organizowanej w ramach Targów „Budma 2023”  przedstawiono wyniki konkursu studenckiego na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku.

 

I nagrodę przyznano zespołowi projektowemu w składzie Emilia Sprus i Wiktoria Grzechnik z Politechniki Śląskiej.

„Zwycięska praca w spójny i wizjonerski sposób odpowiada na potrzeby zdefiniowane w regulaminie konkursu. Świadomie zakłada znaczącą ingerencję w istniejącą substancję poprzez jej przebudowę. Koncepcja sprzyja kreowaniu funkcji centrotwórczej obszaru, wykorzystując połączenia z otoczeniem terenu i jego rzeźbę, w taki sposób, aby optymalnie zniwelować ograniczenia w jej użytkowaniu. Utrzymanie istniejących osi widokowych kreśli intuicyjnie ciągi pieszo-jedne, jednocześnie uwzględniając potrzebę utworzenia placu otoczonego nieprzytłaczającymi i lekkimi w odbiorze formami. Docenione zostało wieloaspektowe założenie koncepcji, w ramach której powstałaby infrastruktura publiczna służąca budowie więzi społecznych, ochronie przyrody, tworzeniu efektywnego systemu transportowego, podnoszeniu efektywności energetycznej, a jednocześnie równoważąca dostępność funkcji sprzyjających ożywieniu przestrzeni publicznej we wszystkich porach roku.”

II nagrodę przyznano zespołowi projektowemu w składzie Aleksandra Kijek i Jan Lorenc z Politechniki Warszawskiej.

"Praca nagrodzona została za czytelny układ kompozycyjny, właściwie kształtujący powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem. Zaproponowana koncepcja harmonijnie wpisuje się w sąsiedztwo, podkreślając oś widokową kościół - dworzec. Przedstawione propozycje obiektów kubaturowych, poprzez formę i materiały, dobrze podkreślają charakter miejsca, a ich program umożliwia funkcjonowanie przestrzeni przez cały rok. Zwarta bryła budynków stwarza również szerokie możliwości dla przestrzennej organizacji
programu funkcjonalnego. Dodatkowo w pracy zaproponowano bogaty program użytkowy adresowany do różnych grup odbiorców oraz uporządkowany układ zabudowy z właściwą lokalizacją funkcji komercyjnych, co w ogólnym odbiorze przekłada się na spójną i jednorodną wizję zagospodarowania terenu, oferującą użytkownikom przestrzeń o wysokich walorach. Praca w sposób właściwy kształtuje relacje ze środowiskiem uwzględniając retencję wód i zagospodarowanie zieleń"

III nagrodę przyznano zespołowi projektowemu w składzie Aleksandra Mucha i Jędrzej Jedwabny z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Nagroda została przyznana za projekt przestrzeni publicznej uwzględniającej lokalny charakter krajobrazu i roślinności, przy dostrzeżeniu rzeźby terenu i jej wyraźnego spadku jako podstawowego uwarunkowania kreującego założenia kompozycyjne. Koncepcja jest zgodna z trendami współczesnej urbanistyki, przewidując skutki zmian klimatycznych. Propozycja powiększenia parku przy kościele i płynąca z projektu rekomendacja dla naturalnych nawierzchni jest wiarygodna i umiejętnie powiązana z nowoczesną architekturą, której lokalizacja nie upiera się przy geometrycznym naśladowaniu kształtu innych elementów przestrzeni. Wykreowane zostało miejsce pod lokalne targowisko i organizację ważnych dla społeczności gminy wydarzeń, umiejętnie odseparowane od uciążliwej ulicy Gdyńskiej.

Wyróżnienie przyznano Agacie Marciniak z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Oskarowi Czajkowskiemu z Politechniki Śląskiej.

Praca została wyróżniona za koncepcję stworzenia przestrzeni o charakterze silnie centrotwórczym i wielofunkcyjnym, integrującym część handlowo-usługową, gastronomiczną, targowiskową i mieszkaniową wokół głównego placu - miejsca spotkań mieszkańców. Kompozycja przestrzenna całego układu została zainspirowana symbolem młyńskiego koła, znajdującego się do dzisiaj w herbie gminy Czerwonak. Zabudowa wzdłuż ulicy Gdyńskiej odcina kameralną przestrzeń placu od ruchliwej drogi wojewódzkiej, a jednocześnie za pomocą otwarć i okazałych wejść zaprasza do wewnątrz założenia. Proponowana zabudowa odznacza się niebanalną architekturą z wykorzystaniem drewna i elementów stalowych.

Wyróżnienie przyznano Oskarowi Czajkowskiemu z Politechniki Śląskiej
Wyróżnienie przyznano za funkcjonalne, jakościowe i estetyczne propozycje działań w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz podkreślenie roli transportu zbiorowego w ramach centrum przesiadkowego. Koncepcja podkreśla znaczenie wód opadowych, dla których, przy uwzględnieniu rzeźby terenu zaproponowano rozwiązania infrastrukturalne i naturalne służące ich magazynowaniu, filtrowaniu i odzyskiwaniu, kładąc nacisk na utrzymanie znacznej ilości powierzchni biologicznie czynnej.

 

Z pracami będzie można zapoznać się od 1 marca podczas wystawy w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak.