Projekt "Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 

Celem głównym projektu jest do 31 sierpnia 2021 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

Szczególnie zapraszamy:
 

 • Kobiety
 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Wielkopolskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

 

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16 osób
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 21 osób
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 1 osoba

 

Projekt skierowany jest do 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia spełniających wszystkie warunki:
 

 • miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej pracy lub „pracującej ubogiej” w wieku powyżej 29 roku życia

 

Szczególnie zapraszamy:
 

 • Kobiety
 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:


1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika IPD(72 osoby, 3 godziny/osoba) – usługa ma na celu identyfikacje potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie IPD dla 72 osób.

2. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników weźmie udział w niżej wymienionym wsparciu podzielonym na moduły (16 godzin/1 grupa, średnio 12 osób/grupa, 72 osoby/5 grup):
 

 • Zawodowe kompetencje interpersonalne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praca nad świadomym i samodzielnym podejmowaniem decyzji przez UP;
 • Rynek pracy i warsztaty edukacyjne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: metody poszukiwania pracy, wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 • Warsztat autoprezentacji - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna itp.

 

3. Szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne (średnio 120 godzin/grupę, średnio 12 osób/grupa, 60 osób/5 grup) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w rynku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4godziny/osoba, 60 osób) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika Projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba, 38 osób) – każdy z 38 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
 

 • stypendium szkoleniowe (6,78 /h brutto)1
 • stypendium stażowe (1 017,00 zł brutto/ miesiąc)1
 • zwrot kosztów dojazdu na część zajęć
 • wyżywienie podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu staży
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • pokrycie kosztów badań lekarskich