Przepisy dopuszczają możliwość, aby składana deklaracja była podpisana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji UPL-1P lub pełnomocnictwa szczególnego PPS-1. Pełnomocnictwo może zostać udzielone również w zakresie doręczeń oraz podpisywania deklaracji w formie elektronicznej.

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

Rodzaje pełnomocnictw:

 

 • PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
 • OPS-1 - odwołanie pełnomocnictwa szczególnego
 • UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 • OPL-1P - zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 • UPL-1 - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • OPL-1 - zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
 • OPD -1 - odwołanie pełnomocnictwa do doręczeń

 

Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – także jego adres elektroniczny.  

Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Raz udzielone pełnomocnictwo obowiązuje do momentu jego odwołania lub zmiany, których należy dokonać na przeznaczonych do tego formularzach. 

 

Uwaga! Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych, jednakże nie upoważnia do podpisywania deklaracji. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. 

 

Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17, 00 zł na poniższe dane:

URZĄD GMINY CZERWONAK
Wydział Podatków i Opłat
62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39
PKO Bank Polski S.A 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
 

Ważne! Opłaty za udzielone pełnomocnictwo nie wnosi się, jeżeli:

 

 • pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu; 
 • dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • zostanie przedłożone zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.