1. Kiedy otrzymam nr konta bankowego, na który mogę wpłacić opłatę za wywóz odpadów?

Numer konta generuje się po wypełnieniu deklaracji w kreatorze deklaracji dostępnym pod adresem https://deklaracje.czerwonak.pl. Wydruk z indywidualnym numerem konta dla każdego klienta jest integralną częścią deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Czy istnieje inna możliwość niż opłata pojemników na miejscu - np. przelewem

Wykup pojemników jest obecnie możliwy tylko i wyłącznie w siedzibie Urzędu Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39. Płatność za pojemniki dokonuje się w formie gotówkowej pracownikom firmy EKO-TOM oraz ORDO, którzy po uiszczeniu opłaty wręczą dowód zakupu oraz naklejkę z napisem „własność klienta”.

3. Otrzymałem/-am sms/maila informującego mnie o konieczności złożenia deklaracji, czy muszę coś zrobić?

Informacja o dostarczeniu podpisanej deklaracji do Urzędu Gminy kierowana jest do osób, które wypełniły deklarację w kreatorze, ale nie dostarczyły jej do Urzędu podpisanej w sposób tradycyjny (papierowy) lub elektroniczny.

4. Wpłaciłem/-am pieniądze na stare konto co należy zrobić w takiej sytuacji?

W przypadku wpłaty na konto do Związku Międzygminnego GOAP należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zwrot wpłaconej kwoty do ZM GOAP, ul. Św. Michał 43, 61-119 Poznań. We wniosku należy wskazać numer PESEL, adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz numer konta, na który mają być zwrócone środki pieniężne.

W przypadku osób, które miały zaległości w ZM GOAP, wpłata ta zostanie w pierwszej kolejności zaksięgowana na poczet tych zaległości. Ewentualna różnica zostanie zwrócona w przeciągu kilku miesięcy.

Dokonanie wpłaty na błędne konto nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

5. Dlaczego muszę wykupić pojemnik na odpady zmieszane skoro mam pojemnik na posesji?

Pojemnik na odpady zmieszane jest własnością firm realizujących odbiór odpadów na terenie Gminy Czerwonak. W związku ze zmianą regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonak, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik.

Nie ma obowiązku wykupu pojemnika od firmy wywozowej, pojemnik można zakupić we własnym zakresie.

Pojemniki na odpady komunalne, muszą  spełniać obowiązującą w kraju normę (PN-EN 840-1:2013-05), i muszą być przystosowane do ich mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.

6. Jak elektronicznie podpisać deklarację?

Instrukcja podpisania deklaracji podpisem zaufanym znajduje się na stronie https://czerwonak.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI – DEKLARACJE – INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA.

7. Gdzie znajdę harmonogram?

Harmonogram wywozu jest dostępny na stronie https://czerwonak.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI – DEKLARACJE – HARMONOGRAM. Ponadto każdy z mieszkańców powinien otrzymać do firmy wywozowej harmonogram w wersji papierowej.

8. Gdzie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Czerwonak?

Na terenie gminy Czerwonak do dyspozycji mieszkańców jest PSZOK zlokalizowany w Bolechowie, ul. Poligonowa 1a. Telefon: 607 414 414. PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Czy i na jakich zasadach będzie działać aplikacja "Wywozik"?

Aplikacja będzie dostępna jeszcze w tym kwartale i będzie działała na zasadach zbliżonych do  poprzedniej aplikacji, którą udostępniał ZM GOAP.

10. Czy działalność gosp., która nie wytwarza bioodpadów może zrezygnować z opłacania ich wywozu?

Nie ma takiej możliwości. Wszyscy mieszkańcy, w tym także przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w podziale na pięć frakcji: zmieszane, papier, plastik, szkło i bioodpady. Tym samym jest obowiązek uiszczania opłaty za wszystkie frakcje.

11. Wpłaciłem/-am pieniądze na indywidualne konto innego klienta co należy zrobić w takiej sytuacji ?

W przypadku wpłaty na konto innego klienta, które służy do dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych należy zwrócić się do Urzędu Gminy z pisemnym wnioskiem o przeksięgowanie wpłaconej kwoty na właściwe konto.

12.  Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu odpadów obowiązują w Gminie Czerwonak?

Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminny Czerwonak oraz w uchwale zmieniającej dot. Regulaminu