Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, wynikająca z art. 6c ust. 3c UCPG

 

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 i 1852) [dalej: UCPG] Wójt Gminy Czerwonak informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Czerwonak od dnia 1 kwietnia 2024 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin, nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, czyli do dnia 5 stycznia 2024 r. na:
1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a UCPG, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Czerwonak (tj. od dnia 1 kwietnia 2024 r.), i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.


Przypominamy, że zgodnie z art. 6c ust. 3a UCPG, w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej obejmującego odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czerwonak), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie jest skuteczne od dnia 1 kwietnia 2024 r., a jego odwołanie może nastąpić na zasadach wynikających z UCPG.

Dokument stanowiący:

▪ oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę Czerwonak wraz z kopią umowy

lub

▪ odwołanie wcześniejszego oświadczenia o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę Czerwonak

należy składać na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak lub do Zespołu Gospodarki Odpadami, ul. Piaskowa 1, pok. 124, 62-028 Koziegłowy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.