Szanowni Państwo,
zgodnie z zapisami art. 6c ust 3d Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i poz. 1852), Wójt Gminy Czerwonak informuje, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy na okres od 01.04.2024 r. - 31.03.2026 r.