09 grudnia 2022 podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej rozwinięcia układu komunikacyjnego poprzez budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy w ramach projektu pn.: „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”
 

Projekt obejmuje dokumentację „Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy”, która ma obejmować rozwiązania projektowe zapewniające komunikację pomiędzy przystankami kolejowymi na towarowej linii kolejowej oraz tzw. wągrowieckiej linii kolejowej, a miejskim transportem zbiorowym. W ramach realizacji zadania zaprojektowane zostaną takie infrastrukturalne komponenty jak: parkingi P+R, B+R, infrastruktura techniczna rowerowa i piesza (dojazdy rowerowe oraz dojścia piesze do projektowanych węzłów, bezkolizyjne przejścia piesze wraz ze schodami, pochylniami i windami), infrastruktura transportu publicznego (przystanki, pętle, dojazdowe odcinki tras autobusowych). Projektowany węzeł ma służyć powiązaniu zaprojektowanych przez PKP peronów kolejowych na towarowej linii kolejowej i będzie zlokalizowany zarówno na działkach Gminy Czerwonak oraz Miasta Poznania.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Poznań, Gminą Suchy Las, Powiatem Poznańskim oraz Gminą Swarzędz. Miasto Poznań jest liderem projektu.

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”
Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.