W związku z powoływaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak na kolejną kadencję (2023 – 2026), Wójt Gminy Czerwonak zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Czerwonak do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Rady.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata w danym obszarze:

1. zdrowie i sprawy społeczne,
2. edukacja, wychowanie i kultura,
3. sport,
4. turystyka i rekreacja,
5. inne (nieokreślone powyżej).

Udział w pracach Rady jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenia odbywają się w godzinach pracy urzędu.

Termin składnia zgłoszeń: do dnia 21 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

Do zgłoszenia dołącza się aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji i umocowanie osób ją reprezentujących oraz statut lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz zgłoszeniowy określa dostępne poniżej zarządzenie.