Poniżej publikujemy opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak na temat projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2024 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 30 października 2023 r.