Zgodnie z § 3 ust. 10 zarządzenia nr 47/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak, w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 2 kandydatów Wójt przedłuża nabór o 21 dni.

Informujemy, że do dnia 5 marca br. do tut. urzędu wpłynęło zgłoszenie 1 kandydata na przedstawiciela organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak spełniające warunki formalne.

W związku z powyższym, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność na terenie Gminy Czerwonak do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak w obszarach sportu oraz turystyki i rekreacji.

Termin składania zgłoszeń ustala się do dnia 2 kwietnia br. (decyduje data wpływu).

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

Szczegółowe informacje o naborze określa zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 1 lutego 2024 r. w  sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak. Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej Gminy Czerwonak, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak.  

Do zgłoszenia należy załączyć:

    1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji/podmiotu i umocowanie osób ją reprezentujących,
    2. statut lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację/podmiot działalności.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i podpisać.