Informacja o zadaniu publicznym pt. "Ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka w 2020 r." realizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu

 

1) Krótka charakterystykę zadania:

Zadanie publiczne służy przede wszystkim czynnej i aktywnej ochronie środowiska przyrodniczego na terenie gminy Czerwonak. Nasze działania oparte są na działaniach 7-osobowej grupy strażników  LOP. Prowadzone działania mają na celu zapobieganie dewastacji środowiska przyrodniczego poprzez zwalczanie wykroczeń i przestępstw w tym zakresie. Nasze działania będziemy prowadzić poprzez patrolowanie terenów gminy Czerwonak w tym przede wszystkim terenów rekreacyjnych, leśnych i cennych pod względem przyrodniczym. Zaobserwowane wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku są rejestrowane, jako materiał dowodowy i przekazywane takim służbom jak: straż gminna, straż leśna, policja, jako materiał przygotowawczy w dalszym postępowaniu. Ważnym aspektem zadania jest również informowanie oraz pouczanie o prawidłowym korzystaniu z zasobów przyrody.

 

2) Dane teleadresowe:

Straż Ligi Ochrony Przyrody w Czerwonaku 
ul. Działkowa 2, 62-004 Czerwonak (budynek Przychodni Pro-Familia)
tel. 667 194 166
e-mail:straz.lopczerwonak@wp.pl 

 

3) Informacja o sposobie realizacji zadania:

- członkowie straży LOP będą sprawowali społeczną kontrolę w gminie Czerwonak z uwzględnieniem strefy przybrzeżnej rzeki Warty i występujących zbiorników wodnych oraz Rezerwatów,

- interweniowanie w przypadkach naruszeń przepisów przeciwko ochronie przyrody i  środowiska,

- ochrona lasu i łąk przed pożarem przez patrolowanie tych terenów w okresie  szczególnego zagrożenia i zawiadamianie o jego zauważeniu,

- dokumentowanie kamerą zdarzeń i zgłaszanie ich do policji, straży leśnej, Gminnej, rybackiej, pożarnej oraz Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czerwonak,

- wywożenie samochodem znalezionych lub zgłoszonych przez WKŚ porzuconych worków śmieci, oraz usuwanie małych dzikich wysypisk śmieci,

- współpraca ze Strażą Gminną, Leśną i policją w zakresie ochrony środowiska naturalnego,  oraz pomoc w zakresie ochrony terenów zielonych, a także usuwanieskutków zanieczyszczenia obszarów zielonych.

 

4) Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego:

- czyste tereny gminy i lasów,

- zmniejszenie wyrządzanych szkód w miejscach o znaczeniu przyrodniczym,

- wypracowanie poszanowania dla środowiska przyrodniczego,

- większa świadomość społeczna o obowiązujących przepisach prawnych dot. ochrony środowiska przyrodniczego.

 

5) Termin i miejsce realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane od 27.03.2020 r. Miejscem realizacji jest Gmina Czerwonak oraz znajdujacy się w jej granicach Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka".

 

Realizacja zadania publicznego jest finansowana ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Czerwonak