Regulamin Eko-konkursu „Domek dla jeża”

 

§ 1 Organizator

1.Organizatorem Konkursu jest  Przedszkole Publiczne Rubi w Czerwonaku.

Koordynatorzy: Grażyna Stoppel, Aleksandra Gracz, Sandra Dziuba

2. Konkurs rozpoczyna się 12.09.2022 i trwać będzie do 07.10.2022.

3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Domek dla jeża”.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci oraz całe grup ze wszystkich przedszkoli z Gminy Czerwonak.

§ 2 Cele ogólne

1. Stworzenie bezpiecznego azylu dla jeży z konkursowych domków.

2. Propagowanie idei ekologii i dbania o zwierzęta.

3. Rozwijanie wyobraźni i myślenia konstrukcyjnego.

4. Współpraca między placówkami Gminy Czerwonak

5. Współpraca ze Strażą Ligi Ochrony Przyrody w Czerwonaku..

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Praca konkursowa powinna być konstrukcją domku dla jeża wykonaną solidnie przy użyciu wyłącznie materiałów ekologicznych, biodegradowalnych (drewno, wiklina, materiał przyrodniczy) z uwzględnieniem wymiarów jeży. Dopuszcza się użycia gwoździ, zawiasów jako elementu scalającego.

2. Każdy może przekazać indywidualnie jedną pracę, grupa może przekazać jedną lub więcej prac.

3. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

4. Prace należy dostarczyć wraz z wypełnionym drukiem oświadczenia i danymi osobowymi do palcówki Przedszkola Publicznego Rubi w Czerwonaku, ul. Świętego Wojciecha 44, 62 – 004 Czerwonak w dniach: 03.10 – 07.10.2022 r w godzinach 7.15 – 16.15

 (Prace konkursowe odbierać będą koordynatorzy konkursu)

5.  Koordynatorzy: Grażyna Stoppel, Aleksandra Gracz, Sandra Dziuba

(e-mail do kontaktu:  g.stoppel.rubi@operator.edu.pl).

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac trzech laureatów konkursu.

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.

3. Wszystkie dzieci lub grupy biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i drobne upominki.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Uwagi końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.10.2022 r. na stronie internetowej Przedszkola Rubi w Czerwonaku https://rubi-czerwonak.operator.edu.pl/ oraz stronie FB https://www.facebook.com/przedszkolerubi

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoczesnym zaakceptowaniem Regulaminu.

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, zostaną rozmieszczone, na terenie Gminy Czerwonak przez pracowników Straży Ligi Ochrony Przyrody w Czerwonaku.

4. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 11.10.2022 r. w Przedszkolu Publicznym Rubi o godzinie 11.00.