Konkursem objęto obszar przyległy do istniejącej Akwen Mariny zlokalizowany nad rzeką Wartą w Czerwonaku. AKWEN Marina to piękny teren zielony i port rzeczny w Czerwonaku, zlokalizowany na 234 km Warty, na trasie wodnego szlaku turystycznego „Wielkiej Pętli Wielkopolski”. Terenem od 2006 roku zarządza Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku. Obszar zajmuje powierzchnię ok. 4,5 ha i umożliwia wypoczynek w formie aktywnej, rekreacyjnej i kulturalnej. W związku planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenów nadwarciańskich, łączna powierzchnia terenu objętego konkursem wynosiła ok. 13 ha.

 

Celem konkursu było wyłonienie opracowania najlepszego pod względem przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, prezentującego ciekawie zagospodarowaną przestrzeń publiczną.

Konkurs miał charakter konkursu otwartego i odbył się dwuetapowo, trwał od lipca do grudnia 2020. W pierwszym etapie konkursu wpłynęły 22 zgłoszenia.  Na podstawie oceny nadesłanych portfolio Sąd Konkursowy zakwalifikował do drugiego etapu konkursu czterech uczestników, w tym jeden zespół studencki. Ostatecznie w drugim etapie konkursu zostały złożone trzy prace konkursowe, które podlegały ocenie Sądu Konkursowego.

W skład sądu konkursowego wchodzą: mgr inż. arch. Piotr Sobczak – Przewodniczący Sądu – dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, mgr inż. arch. Mariusz Sawicki, mgr inż. arch. Jarosław Bzdręga,  mgr Piotr Stańczak - dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku,  mgr Joanna Szalbierz – Kędzierska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sokół w Czerwonaku oraz Tomasz Drgas - prezes Wielkopolskiej Grupy Sportów Wodnych Kilwater. Sekretarzem organizacyjnym konkursu była Katarzyna Rydlewska – inspektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Gminy Czerwonak.

Decyzją Sądu Konkursowego, w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku, I nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzymał zespół studencki  Collegium Da Vinci w składzie: mgr inż. arch. Dawid Strębiński, Izabella Jarmolińska, Denis Rybin, Zuzanna Romanowska.

W ocenie Sądu Konkursowego: „nagrodzona praca najlepiej odpowiada warunkom konkursu. Zaproponowane rozwiązania z wyczuciem i znajomością miejsca kreują nowe zagospodarowanie terenu celem jego ożywienia i podniesienia jego atrakcyjności. Przyjęta koncepcja w sposób zrównoważony strefuje przestrzeń w odpowiedni sposób dedykując miejsca pod poszczególne funkcje. Z dużym uznaniem przyjęte zostało uwzględnienie naturalnego charakteru miejsca, jego ukształtowania oraz ograniczeń, w tym prawnych przez co koncepcja jest wiarygodna i optymalna bez względu na tempo jej realizacji oraz ograniczenia finansowe. Za trafione należy przyjąć wskazane wielowariantowe inspiracje”.

Dodać należy, że na obszarze objętym konkursem przewidziano teren pod imprezy plenerowe (festyny, pikniki, koncerty), przestrzeń pełniącą funkcję plaży miejskiej, przestrzeń dla tymczasowej gastronomii, lokalizację gminnego lądowiska sanitarnego, ścieżki i trasy rowerowe na terenie (w tym połączenie z planowaną kładką pieszo-rowerową przez Wartę).

Wyłoniona koncepcja pozwoli Organizatorowi zdefiniować kierunki rozwoju w zakresie charakteru i nowych funkcji dla terenów przyległych do Akwen Mariny oraz rzeki Warty. Nowa koncepcja pozwoli na wykorzystanie w przyszłości tego miejsca jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku, atrakcyjnego dla turystów i mieszkańców.
 

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie i życzymy wielu dalszych sukcesów i osiągnięć twórczych.

 

Prezentujemy plansze wystawowe: 

 

I MIEJSCE:
zespół studencki  Collegium Da Vinci w składzie: mgr inż. arch. Dawid Strębiński, Izabella Jarmolińska, Denis Rybin, Zuzanna Romanowska


PLANSZA 
zespół  projektowy NM architekci w składzie: Tomasz Marcinkiewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski


PLANSZA 
zespół projektowy w składzie: Karol Gwiazdowski, Tomasz Olszewski