Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak
 2. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak.
 3. Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czerwonak w 2023 r.
 4. Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2023 r.
 5. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 6. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 7. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok
 8. Konsultacje społeczne, dotyczące strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców sołectwa Kicin
 9. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023
 12. Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 13. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak
 14. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 15. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w 2023 r.
 16. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących formy organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku.