Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Mielno - część północna'
 2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 3. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 4. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miękowo - część środkowa"
 5. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'
 6. Konsultacje społeczne, dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 7. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dębogórze
 8. Zaprojektowanie i budowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z poradniami specjalistycznymi i gabinetami rehabilitacyjnymi w Czerwonaku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - MEMORANDUM INFORMACYJNE
 9. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Miękowo - część południowa'
 10. Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 11. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 12. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Koziegłowy, Dębogóra i Mielno
 13. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadanie ograniczania niskiej emisji
 14. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin - rejon ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej'
 15. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak
 16. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu usługi transportowej door-to-door