Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r. Projekt planu udostępniony jest na stronie internetowej bip.czerwonak.pl  https://bip.czerwonak.pl/6392/dokument/17471

Każdy może wnieść uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Czerwonak z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@czerwonak.pl.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r.