Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Gminy Czerwonak Uchwały Nr 722/LXVIII/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OWIŃSKA rejon ulicy Poznańskiej.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach urzędowania oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski można składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Czerwonak: ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@czerwonak.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie do dnia 9 lutego 2024 r.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
 
Dodatkowe informacje, a także dokumenty znajdują się https://bip.czerwonak.pl/7282/dokument/32216.