Urząd Gminy Czerwonak jest w trakcie opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak. Studium jest ramowym dokumentem określającym, jak powinien wyglądać przyszły rozwój przestrzenny gminy. Jego zapisy mają wpływ na wiele decyzji związanych z przestrzenią, przede wszystkim wskazują kierunki przeznaczenia terenów, w tym funkcje, które będą mogły być na tych terenach realizowane. Dokument ten będzie stanowić wytyczne do sporządzanych na jego podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - które stanowią prawo miejscowe związane z procesami inwestycyjnymi i budowlanymi. Studium jest podzielone na część uwarunkowań, a więc stan istniejący oraz część „kierunki” stanowiącą proponowany przyszły sposób zagospodarowania terenów gminy Czerwonak. Aktualnie obowiązuje Studium przyjęte przez Radę Gminy w roku 2000, jednak ze względu na postępujący rozwój przestrzenny, uwarunkowania zewnętrzne lecz również ze względu na prognozy demograficzne, uznano,  że zasadne jest opracowanie nowego Studium.

Urząd Gminy postanowił udostępnić roboczą wersję projektu Studium, który znajduje się jeszcze przed etapem opiniowania i uzgadniania z innymi organami, instytucjami, których uczestnictwo przewidziane jest w procedurze sporządzania Studium w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Liczymy na Państwa opinie, które mogą być kierowane, bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Przestrzennej za pomocą poczty elektronicznej na adres: studium_konsultacje@czerwonak.pl lub kancelaria@czerwonak.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak. Projekt Studium jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak pod adresem:  https://bip.czerwonak.pl/7118/dokument/16615. Na Państwa opinie czekamy do 10 maja 2021 r.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej