Wójt Gminy Czerwonak zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne, które mają służyć wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Pomysły oraz własne projekty można zgłosić za pomocą formularza.

 

Projekty:

 • Powinny dotyczyć obszaru rewitalizacji wyznaczonego i opisanego w „Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czerwonak”. Do obszaru rewitalizacji zostały włączone całe obręby ewidencyjne: Czerwonak i Owińska;
 • Projekty powinny odpowiadać na problemy, które występują w następujących sferach:
  • społecznej (m.in. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom bezpieczeństwa publicznego);
  • gospodarczej (niska przedsiębiorczość);
  • technicznej (modernizacja budynków mieszkalnych, obiektów kulturalnych, budynków użyteczności publicznej);
  • przestrzenno-funkcjonalnej (rewitalizacja przestrzeni publicznych, budynków użyteczności publicznej, place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne);
  • środowiskowej (nieruchomości wykorzystujące tradycyjne piece na paliwa stałe, nieruchomości w złym stanie technicznym, w tym budynki zawierające szkodliwy azbest);
  • innych projektów i pomysłów ukierunkowanych na rozwiązanie lokalnych problemów i rozwój miejscowości Czerwonak i Owińska;
 • Jeśli projekty mają charakter inwestycyjny, remontowy, modernizacyjny prosimy o wskazanie konkretnej lokalizacji;
 • Projekty i pomysły mogą dotyczyć zadań, których realizatorem może być Gmina Czerwonak, ale także inne podmioty;
 • Można zgłosić swój własny projekt, który będzie się wpisywał w proces rewitalizacji danych obszarów. Program Rewitalizacji jest dokumentem, który jest podstawą do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, a także z innych źródeł (pozostałych Funduszy Europejskich
  z programów krajowych oraz programów krajowych).

 

Obszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, które wskazują na skumulowanie występujących na nim problemów społecznych, gospodarczych, czy środowiskowych. Z wynikami diagnozy można zapoznać się w załączonym dokumencie.

 

Swój pomysł mogą zgłosić: mieszkańcy, przedsiębiorcy, społecznicy, stowarzyszenia, właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz inni interesariusze związani z obszarem rewitalizacji.

 

Każdy projekt należy opisać według następujących kryteriów:

 • Tytuł,
 • Dane wnioskodawcy,
 • Obszar rewitalizacji, którego dotyczy pomysł/projekt,
 • Kto może zrealizować projekt/pomysł,
 • Krótkie uzasadnienie potrzeby realizacji pomysłu/projektu,
 • Krótki opis działań,
 • Efekt realizacji pomysłu/projektu.

 

Wypełniony formularz można:

 • Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@czerwonak.pl, wpisując w tytule maila: Rewitalizacja – projekty;
 • Złożyć w kancelarii Urzędu Gminy;
 • Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, z dopiskiem na kopercie: „Rewitalizacja - projekty”,
 • Przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - skrytka ePuap, wpisując
  w tytule: Rewitalizacja – projekty.

 

Zbieranie projektów potrwa od 12.06 – 30.06.2023 r.

 

Informacje dotyczące sporządzanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029 będzie można uzyskać podczas:

 • Dni Gminy Czerwonak w dniu 15 czerwca 2023 r. w godzinach od 20.30 do 22.30
  w parku przed pałacem w Owińskach;
 • Dni Gminy Czerwonak w dniu 17 czerwca 2023 r. w godzinach od 14.00 do 19.00
  w Przystani AKWEN Marina w Czerwonaku;
 • Otwarcia sezonu 2023 na kąpielisku AKWEN Tropicana w Owińskach w dniu 24 czerwca 2023 r. w godzinach od 11.00 do 14.00;
 • Festynu z okazji rozpoczęcia wakacji w dniu 25 czerwca 2023 r. w godzinach od 15.00 do 18.00 na boisku przy ul. Leśnej w Czerwonaku.

 

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu:

 •  Wydział Gospodarki Przestrzennej

Joanna Dimke, Krzysztof Gała

tel. 61 654 42 91, 61 654 42 58,

e-mail: rewitalizacja@czerwonak.pl

 • Opracowujący Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak

Łukasz Gińko

tel. 609 582 042,

e-mail: lukasz.ginko@gmail.com