Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego ”. 

Projekt planu dostępny jest pod adresem: //bip.czerwonak.pl/6392/dokument/12207

Opinie, uwagi oraz propozycje do projektu planu można składać do dnia 17 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.