Zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czerwonaka na lata 2022-2029 i projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

   Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r., w formie:

  • zbierania uwag ustnych – uwagi można składać w terminie od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. w Urzędzie Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.
  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Czerwonak w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi można składać w terminie od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r.
  • spotkania otwartego z interesariuszami oraz debaty publicznej w dniu 17 sierpnia 2023 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak, na którym zostanie omówiony szczegółowo projekt programu i prognoza oddziaływania na środowisko oraz o godzinie 18.00, na którym zostanie omówiony szczegółowo projekt przedmiotowej uchwały.


Uwagi do projektu programu można składać od dnia 16 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. na jeden z poniższych sposobów:
1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu);
2) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - skrytka ePuap;
3) w formie pisemnej oraz ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00;
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@czerwonak.pl.
  

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029 oraz sam projekt programu wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.czerwonak.pl/7211/dokument/30253

Projekt uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.czerwonak.pl/6475/dokument/30312