Wydział Podatków i Opłat Urzędu Gminy Czerwonak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku

Uwagi, opinie i wnioski można składać od dnia 10 września 2021 r. do dnia 17 września 2021 r.

Szczegóły w zarządzeniu: sprawdź