Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak. Jest to etap niezbędny do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029”.
Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak, który znajdzie się w ww. projekcie uchwały. Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Projekt uchwały wraz z załącznikami oraz diagnozą dostępny jest pod adresem:
https://bip.czerwonak.pl/6475/dokument/28187

Konsultacje przeprowadzone są w terminie od 15 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r., w formie:
• Spotkania otwartego i debaty z interesariuszami, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Czerwonak, a także będzie możliwość składania uwag, wniosków i opinii. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak o godz. 17.00.
• Zbierania uwag ustnych – uwagi można składać w terminie od 15 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.
• Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Czerwonak w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwagi można składać w terminie od 15 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.

Formularz konsultacyjny do pobrania poniżej.

Wypełnione formularze można dostarczyć:
1. Drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@czerwonak.pl.
2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.
3. Bezpośrednio do Urzędu Gminy Czerwonak.

Istnieje również możliwość złożenia swoich postulatów za pomocą platformy Konsultacje Społeczne w gminie Czerwonak: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne


Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Czerwonak.