1. Wójt Gminy Czerwonak zaprasza mieszkańców Gminy Czerwonak do konsultowania projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

 

2. Uwagi, opinie i wnioski do ww. projektów uchwał można składać od dnia 23 listopada br. do dnia 3 grudnia br. na jeden z poniższych sposobów:

1) ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9.00 -17.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.00;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl;

3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 

62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu).

 

3. Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Czerwonak.

 

4. W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy Czerwonak, zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

 

5. Projekty uchwał, będące przedmiotem konsultacji, dostępne są na stronie www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak.

 

6. Wyjaśnienia w zakresie projektów uchwał są udzielane przez pracowników merytorycznych w siedzibie Urzędu Gminy, w terminie od dnia 23 listopada 2021 r. do dnia 3 grudnia 2021 r. w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

 

7. Stanowiska anonimowe lub przedłożone po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane.

 

8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Skarbnik Gminy Czerwonak.