Ze względu na konieczność dostosowania regulacji statutowych do aktualnych rozwiązań legislacyjnych i kierunków orzeczniczych, doprecyzowania niektórych postanowień, uregulowania spraw nieunormowanych w wyczerpujący sposób, dostosowania treści statutów do wyroków sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dot. statutów sołectw Gminy Czerwonak, oraz biorąc również pod uwagę wnioski składane przez przedstawicieli jednostek pomocniczych, dostosowano zapisy statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak do aktualnych uregulowań prawnych i przygotowano projekty uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak oraz zarządzono konsultacje społeczne projektów ww. uchwał.

Projekty uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak zostały poddane konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 380/XLV/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Czerwonak (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2008). Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 20 października do 9 listopada 2022 r.

               

Projekty przedmiotowych uchwał zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak.

W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć uwag, od sołtysa jednego z sołectw Gminy Czerwonak, dotyczących projektów ww. uchwał.