Ważny komunikat!
Gminny magazyn pomocy dla Ukrainy: Plac Zielony 1 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Towar przyjmowany i wydawany jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących formy organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku.
 2. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koziegłowach
 3. Konsultacje społeczne dotyczące Uniwersytetu III Wieku
 4. Konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania
 5. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2022 r.
 6. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 7. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Mielno - część wschodnia
 8. Protokół przebiegu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Mielnie
 9. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 10. Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak
 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Dębogóra - północ - część A
 12. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Koziegłowy - rejon ulicy Leśnej"
 13. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ulicy Wodnej i Rzemieślniczej
 14. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 15. Raport z konsultacji społecznych dotyczący zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie nr 110-13,110-8,110-46
 16. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potasze