Ważny komunikat!
Gminny magazyn pomocy dla Ukrainy: Plac Zielony 1 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Towar przyjmowany i wydawany jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Zaprojektowanie i budowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z poradniami specjalistycznymi i gabinetami rehabilitacyjnymi w Czerwonaku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - MEMORANDUM INFORMACYJNE
 2. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Miękowo - część południowa'
 3. Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 4. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 5. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Koziegłowy, Dębogóra i Mielno
 6. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadanie ograniczania niskiej emisji
 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin - rejon ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej'
 8. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak
 9. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu usługi transportowej door-to-door
 10. Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Miękowie i Kicinie
 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ul. Kościelnej i Swarzędzkiej
 12. Konsultacje społeczne projektu uchwały regulaminu usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak
 13. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców? - raport z konsultacji społecznych w ramach projektu Przestrzeń dla partycypacji 2
 14. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonak - rejon ulicy Szkolnej"
 15. Konsulatcje społeczne w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze
 16. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.