Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 Biedrusko w obrębie geodezyjnym Owińska
 2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku
 3. Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kicin – rejon ulicy Swarzędzkiej i Fabrycznej”
 4. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
 5. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025
 6. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 7. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 8. Protokoły z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku
 9. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 10. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego"
 11. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 12. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bolechówku i Potaszach
 13. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców?
 14. Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku
 15. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Potasze, Kliny i Miękowo
 16. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Trzaskowo – część północna"