Ważny komunikat!
Gminny magazyn pomocy dla Ukrainy: Plac Zielony 1 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Towar przyjmowany i wydawany jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
 2. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2021 rok
 3. Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Czerwonak – rejon ulicy Polnej”- część B
 4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 Biedrusko w obrębie geodezyjnym Owińska
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku
 6. Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kicin – rejon ulicy Swarzędzkiej i Fabrycznej”
 7. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
 8. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025
 9. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 10. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 11. Protokoły z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku
 12. Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 13. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego"
 14. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 15. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bolechówku i Potaszach
 16. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców?