Ważny komunikat!
Gminny magazyn pomocy dla Ukrainy: Plac Zielony 1 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Towar przyjmowany i wydawany jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00.


Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Potasze, Kliny i Miękowo
 2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Trzaskowo – część północna"
 3. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 4. Link do dyskusji publicznej on-line, dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów Owińsk i Czerwonaka
 5. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych
 6. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
 7. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego"
 8. Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czerwonak – rejon ulicy Szkolnej" i „Owińska - rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej"
 9. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego
 10. Protkół z przebiegu konsultacji i projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji
 11. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owińska – rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej”
 12. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin – rejon ulicy Fabrycznej i Okrężnej”