Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czerwonak – rejon ulicy Szkolnej" i „Owińska - rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej".

Zapraszamy do udziału w dyskusjach publicznych dotyczących rozwiązań przyjętych w projektach planów.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owińska - rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej " odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r., o godz. 12:00, w Urzędzie Gminy Czerwonak, przy ul. Źródlanej 39.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerwonak – rejon ulicy Szkolnej" odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r., o godz. 13:00, w Urzędzie Gminy Czerwonak, przy ul. Źródlanej 39.

W przypadku utrzymania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z nim ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu dyskusja może mieć charakter zdalny i odbyć się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Czerwonak w podanym wyżej terminie i godzinach. Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji zdalnej zostanie podana na stronie internetowej www.czerwonak.pl najpóźniej w dniu 10 lipca 2020 r.

Uwagi do projektów planów można składać do dnia 19 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.

Projekty planów będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak: https://bip.czerwonak.pl/6392