Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dębogóra - północ - część A".

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie planu, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r., o godz. 12:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą strony internetowej www.zichat.czerwonak.pl – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.czerwonak.pl w zakładce „Komunikaty” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji.

Uwagi do projektu planu można składać do dnia 28 grudnia 2021 roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.

Projekt planu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak: TUTAJ