Zgodnie z art. 37 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) Wójt Gminy Czerwonak podał  do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czerwonak w 2024 r. Projekt uchwały obejmował jedno kąpielisko o nazwie „Akwen Tropicana” w Owińskach ul. Plażowa 1.
Projekt uchwały dostępny był na stronie internetowej Urzędu Gminy, w BIP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy w Czerwonaku  ul. Źródlana 39 i w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6.
Publiczne ogłoszenie projektu uchwały nastąpiło dnia 15.01.2024 r.
W ustawowym terminie  21 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia  nie wpłynęły  żadne uwagi oraz  propozycje zmian do projektu uchwały.