Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 238/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 29 października br. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.