Wójt Gminy Czerwonak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), do konsultowania projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok.