Wydział Podatków i Opłat Urzędu Gminy Czerwonak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok.

Uwagi, opinie i wnioski można składać od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia 15 listopada 2023 r.

Szczegóły w zarządzeniu.