Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Uwagi, opinie i wnioski do treści ww. projektu uchwały można składać od 13 do 21 listopada 2023 r.

 

Szczegóły zawarte są w zarządzeniu nr 308/2023 Wójta Gminy Czerwonak z 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak