Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu.
 
Opinie, uwagi i wnioski do treści ww. projektu uchwały można składać od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 r.
 
Szczegóły zawarte są w zarządzeniu nr 194/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu.
 
Zarządzenie nr 194/2023 Wójta Gminy Czerwonak wraz z formularzem zgłoszenia propozycji do treści ww. projektu uchwały dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Informacje / Konsultacje / Konsultacje z organizacjami/społeczne (https://bip.czerwonak.pl/6475/dokument/30106).