Poniżej przedstawiamy zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego programu współpracy na 2020 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.