Poniżej przedstawiamy protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2023 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie