Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak został opublikowany protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Protokół dostępny jest pod adresem: