W dniach od 8 do 15 listopada 2023 r. odbyły się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr 395/LVI/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie w określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przesłany w formie elektronicznej organizacjom pozarządowym wykazanym w Rejestrze Organizacji Pozarządowych.

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.