Ze względu na konieczność dostosowania regulacji statutowych do aktualnych rozwiązań legislacyjnych i kierunków orzeczniczych, doprecyzowania niektórych postanowień, uregulowania spraw nieunormowanych w wyczerpujący sposób, dostosowania treści statutów do wyroków sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dot. statutów sołectw Gminy Czerwonak, oraz biorąc również pod uwagę wnioski składane przez przedstawicieli jednostek pomocniczych, dostosowano zapisy statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak do aktualnych uregulowań prawnych i przygotowano projekty uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak oraz zarządzono konsultacje projektów ww. uchwał z organizacjami pozarządowymi.

Projekty uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak zostały poddane konsultacjom zgodnie z uchwałą nr 395/LVI/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 20 października do 9 listopada 2022 r.

               

Projekty przedmiotowych uchwał zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektów ww. uchwał.