W związku ze zgodą Rady Gminy Czerwonak na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak, wyrażoną uchwałą nr 694/LXVI/2023 z dnia 25 maja 2023 r., przygotowano projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu i zarządzono konsultacje projektu ww. uchwały z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak i nadania jej statutu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 395/LVI/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 24 lipcado 11 sierpnia 2023 r.

Projekt przedmiotowej uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak.W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu ww. uchwały.