Zarządzenie Wójta dotyczące konsultacji projektu uchwały dotyczącego programu współpracy na 2020 rok Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.