Pierwszego lutego 2024 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Rewitalizacji Gminy Czerwonak.

Komitet powołany został zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak z dnia 29 grudnia 2023 r. W jego składzie znalazło się 11 osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierały działania Wójta Gminy Czerwonak w obszarze rewitalizacji. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni, funkcje opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy Czerwonak w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Gminie Czerwonak.

Członkami Komitetu są osoby z merytoryczną znajomością tematu rewitalizacji jak i praktycy: m. in. architekci. Na przewodniczącą Komitetu członkowie jednogłośnie wybrali panią Anitę Banaszak. Vice przewodniczącymi zostali: pani Karolina Wasilewska-Waligórska oraz pan Arkadiusz Nowak. Na spotkaniu omówiono możliwości pozyskania źródeł finansowania na realizację zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak projektów oraz zasady współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Liczymy na owocną współpracę Komitetu.