Uroczystość w Owińskach

6 maja 2023  roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach uroczyście świętowano 50-tą rocznicę powstania Oddziału Środowiskowego PTTK Poznań - Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka i 15-tą rocznicę powstania Szkolnego Koła PTTK "W Zasięgu Ręki'" przy SOSWDN w Owińskach.

Spotkanie poświęcone tym jubileuszom prowadził Prezes Oddziału Eugeniusz Jacek.

Po przywitaniu uczestników obchodów:

 - gości, wśród których byli m.in. Wojciech Skrzekut - Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak, Pani Joanna Kowalczyk-Chudy -  Sekretarz Gminy Czerwonak, Pani Dorota Franczak - przedstawiciel Prezydenta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka i Pani Ewy Bąk Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, Pana Andrzeja Kaleniewicza  - Kierownika Oddziału Turystyki w Departamencie Sportu i Turystki  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Pana Arkadiusza Bednarka - Kierownika ds. sportu, turystyki i rekreacji w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku,  Pana Bartłomieja Maternickiego - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,

- osób wspierających działalność Oddziału i Koła,

-  członków Oddziału i Koła,

poinformował zebranych o tym, ze Patronat Honorowy nad jubileuszami objęli: Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak, Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski, Wójt Gminy Czerwonak Pan Marcin Wojtkowiak.  

Następnie Prezes przedstawił krótką historię  Oddziału. Pomysłodawcą utworzenia PTTK Oddział Poznań - Nowe Miasto był Mieczysław Ofierzyński. Był to wtedy pierwszy w Polsce oddział dzielnicowy. Został on także pierwszym Prezesem Oddziału. Kolejnymi Prezesami byli: Czesław Ptak, Henryk Potrawiak, Roch Tarczewski, Eugeniusz Jacek (od 2001 roku).  Oddział zrzeszał zakłady pracy, szkoły oraz instytuty z dzielnicy Nowe Miasto. Z Oddziału powstał szereg innych oddziałów. W XXI wieku oddział przyjmuje na swojego patrona Franciszka Jaśkowiaka oraz przyjmuje w  swoją strukturę jednostki z innych dzielnic Poznania i Powiatu Poznańskiego. Zmieniono wtedy nazwę na Oddział Środowiskowy.

Przez te wszystkie lata działacze pracowali społecznie. Oddział zorganizował niezliczoną ilość imprez, zarówno pojedynczych, jak i cyklicznych, w których brało udział od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników. Do najistotniejszych rajdów i zlotów należą:

  • Bądź Turystą w Swoim Mieście (sztandarowa impreza, otwierająca sezon turystyczny),
  • Witamy Wiosnę na Szlaku Kościołów Drewnianych,
  • Poznajemy Parki Krajobrazowe,
  • Sprawni Inaczej bez barier i granic,
  • Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy,
  • Rajd im. Pawła Edmunda Strzeleckiego,
  • Wielcy Wielkopolanie,
  • Szlakiem Powstania Wielkopolskiego.

Oddział organizuje wojewódzkie finały konkursu krasomówczego i konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".

Obecnie Oddział jest drugim co do liczebności w Wielkopolsce.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes podziękował działaczom za wiele lat pracy na rzecz  Oddziału, a instytucjom, organizacjom, samorządom, szkołom i wskazanym osobom za udzielaną pomoc.

Prezes Koła "W Zasięgu Ręki" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach  przypomniał, że 5 czerwca 2008 roku, w wyniku starań grupy nauczycieli Mirosława Grzelaka, Piotra Wojtylaka, Pauliny Łuczak, Jadwigi Namyślak -- opiekunów koła turystycznego "W zasięgu ręki" a także Dyrektora Gimnazjum Zbysława Kaczmarka oraz przedstawicieli Zarządu PTTK Poznań - Nowe Miasto w osobach Eugeniusza Jacka i Ryszarda Walerycha , powstał oficjalnie nowy Klub PTTK mający siedzibę w Ośrodku. Na uroczystym otwarciu, połączonym z wręczeniem legitymacji członkowskich i odznak uczestniczył Członek ZG PTTK Andrzej Tereszkowski z Warszawy.

W wyniku dobrej współpracy z Zarządem Oddziału rozwinęła się w Kole turystyka kwalifikowana. Przyczyniło się to zdobycie przez członków Koła przeszło 350 odznak turystycznych i krajoznawczych.

W dalszej części uroczystości zostały wręczone zasłużonym działaczom. członkom towarzystwa oraz jednostkom i osobom wspomagającym działalność odznaczenia i wyróżnienia, m.in. honorowe odznaki "Za Zasługi dla Turystki (przyznane przez Ministra Sportu i Turystki), honorowe odznaki i dyplomy ZG PTTK oraz dyplomy Zarządu Oddziału.

Następnie goście przekazali gratulacje, podziękowania i życzenia w dalszej działalności, a także okolicznościowe pamiątki związane z jubileuszami.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na turystyczny posiłek.

 Z ostatniego punktu obchodów - zwiedzania Parku Orientacji Przestrzennej,  zrezygnowano ze względu na uciążliwie padający deszcz.

                                                                                                                          Jan Michalski
Wiceprezes Oddziału